چاپ کتاب عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد توسط انتشارات Springer Nature
مطلب ویژه

03 خرداد 1402

کتاب تالیفی دکتر علیرضا حاجیان عضو هیات علمی گروه  فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد با عنوان

"Intelligent Methods With Aplications in Volcanology and Seismology" در انتشارات Springer Nature

  پذیرش و منتشر شد.

  IAUN

 

 

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن