قابل توجه کلیه دانشجویان مشمول نظام وظیفه عمومی
مطلب ویژه

08 مرداد 1398

طبق قوانين جديد سازمان وظيفه عمومي، سنوات تحصيلي دانشجويان مشمول مقطع دكتراي تخصصي 6 سال (12 ترم)، كارشناسي ارشدناپیوسته 3 سال(6 ترم)، كارشناسي پيوسته 5 سال(10 ترم) و كارشناسي ناپيوسته 3 سال(6 ترم) مي باشد.

ü   دانشجويان مشمول مقطع دكتراي تخصصي كه تا پايان نيمسال دوازدهم کلیه واحدهای درسی و امتحان جامع را گذرانده و فقط دفاع پایان نامه باقی مانده باشد، می توانند سنوات تحصیلی و نظام وظیفه درخواست و در صورت موافقت نظام وظیفه ادامه تحصیل خواهند داد، در غیر اینصورت اخراج خواهند شد. (البته سنوات آموزشي كليه دانشجويان دكتراي تخصصی ورودی قبل از 96 ، 9 ترم و ورودی 96 و بعد 8 ترم مي باشد و از ترم 10 به بعد بايد پيگيري و درخواست ارائه گردد).

ü   دانشجويان مشمول مقطع كارشناسي پيوسته كه تا پايان نيمسال دهم نتوانند تعداد 85 واحد درسي را بگذرانند سنوات تحصيلي به آنها داده نخواهد شد و اخراج مي شوند.

ü   دانشجويان مشمول مقطع كارشناسي ناپيوسته كه تا پايان نيمسال ششم نتوانند تعداد 40 واحد درسي را بگذرانند سنوات تحصيلي به آنها داده نخواهد شد و اخراج مي شوند.

ü   دانشجويان مشمول مقطع كارشناسي ارشد ناپیوسته كه تا پايان نيمسال ششم نتوانند تعداد 18 واحد درسي را بگذرانند سنوات تحصيلي به آنها داده نخواهد شد و اخراج مي شوند.

ü   به دانشجويان مشمول كه واحدهاي لازم طبق بندهاي فوق را گذرانده باشند در ابتدا 2 ترم ارفاقي (به صورت ترم به ترم) سنوات تحصيلي ارائه خواهد شد و چنانچه در هر ترم ارفاقي، پيشرفت تحصيلي نداشته باشند در ترم بعد، سنوات ديگري داده نمي شود و اخراج مي شوند.

ü   ارائه سنوات نيمسال دوم ارفاقي مشروط بر آن است كه دانشجو تمامي واحدهاي درسي اعم از نظري، عملي، پايان نامه و ... را انتخاب واحد نموده و امكان فراغت از تحصيل داشته باشد در غير اينصورت سنوات ترم دوم ارفاقي صادر نخواهد شد (يعني دانشجو بايد بتواند با دريافت سنوات دوم ارفاقي فارغ التحصيل شود).

ü   دانشجوياني كه تا پايان نيمسال دوم ارفاقي كه نظام وظيفه به آنها ارائه مي دهد يعني: كارشناسي پيوسته تا پايان ترم دوازدهم، كارشناسي ناپيوسته تا پايان ترم هشتم و كارشناسي ارشد ناپیوسته تا پايان ترم هشتم، بتوانند فارغ التحصيل شوند از يكسال فرجه مهلت معرفي برخوردار مي باشند و در صورت پذيرش در مقاطع بالاتر مي توانند معافيت تحصيلي دريافت نمايند.

ü   چنانچه دانشجوي مشمول نتوانست تا پايان دو ترم سنوات ارفاقي داده شده فارغ التحصيل شود، در صورت داشتن پيشرفت تحصيلي در دو ترم ارفاقي و در صورت موافقت نظام وظيفه به وي سنوات در وضعيت اخراجي داده مي شود ولي اين دانشجويان تا پايان دوره خدمت ضروري سربازي و يا اخذ معافيت دائم مجاز به ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلي بالاتر نمي باشند.

لازم به ذكر است قوانين فوق الذكر فقط مربوط به سازمان نظام وظيفه عمومي كشور مي باشد و هيچ گونه ارتباطي به دانشگاه و آموزش نداشته و دانشگاه هيچ گونه مساعدتي در وضعيت دانشجويان مشمول نمي تواند داشته باشد و لذا دانشجوياني كه شرايط لازم ادامه تحصيل را نداشته و قوانين فوق را رعايت ننموده باشند، اجازه درخواست سنوات تحصيلي و ادامه تحصيل و همچنين مراجعه به آموزش جهت پيگيري سنوات را ندارند. همچنين تأكيد مي شود دانشجوياني كه به دليل اتمام سنوات تحصيلي اخراج مي شوند بايد سريعاً جهت معرفي به نظام وظيفه به آموزش مراجعه نمايند در غير اينصورت آموزش اقدامات قانوني خود را اعمال خواهد نمود.

يادآوري مي شود كه فقط با تعداد واحد گذرانده فوق الذكر، براي دانشجو مكاتبه با نظام وظيفه و درخواست سنوات اقدام خواهد شد و چنانچه كمتر از واحدهاي فوق گذرانده شده باشد هيچگونه مكاتبه اي و اخذ مجوزانجام نخواهد شد.

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن