- میزان شهریه متغیر محاسبه شده در جدول ذیل بصورت علی الحساب بوده و هرگونه تغییر در واحدها و نوع دروس باعث تغییر در محاسبه و مابه التفاوت آن ( بدهكار یا بستانكار) تا پایان ترم تسویه می گردد.

- كلیه پرداختها به صورت اینترنتی و از طریق كارت شتاب بانك ها و از مسیر سامانه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در مرحله پرداخت شهریه واریز می گردد.

تذكرمهم))لازم به توضیح است مبلغ 1/180/000 بابت هزینه خدمات آموزشی ،برای كلیه مقاطع كارشناسی وكارشناسی ارشد ناپیوسته ودكترای حرفه ای و برای مقطع كاردانی ناپیوسته مبلغ 1/060/000 ریال و برای مقطع دكترای تخصصی مبلغ 1/320/000 ریال (این مبلغ در طول تحصیلات شما فقط یكبار و در نیمسال ورود به دانشگاه دریافت میگردد) وهمچنین مبلغ 27/500 ریال بابت بیمه دانشجویی برای یك سال تحصیلی به شهریه ها در موقع واریز شهریه اضافه ودریافت میشود.((مبالغ خدمات آموزشی و بیمه براساس بخشنامه سال 95 و پس از صدور دستورالعمل مربوط اصلاح خواهد شد.


شرایط استرداد شهریه تحصیلی:

در صورتیكه دانشجو ( به غیر از دانشجویان دكتری حرفه ای گروه پزشكی) در بدو ورود و پس از ثبت نام تا قبل از تاریخ 30 مهر برای ورودی های نیمسال اول و 30 بهمن ماه برای ورودی های نیمسال دوم درخواست انصراف خود را در واحد ثبت نمایند مشمول هزینه انصراف نمی شوند و چنانچه تا قبل از تاریخ 30 آذرماه برای ورودی های نیمسال اول و 31 اردیبهشت ماه برای ورودی های نیمسال دوم درخواست انصراف دهند 50% كل شهریه پرداختی (پایه و متغیر)وصول و مابقی استرداد می شود.(بخشنامه 20564-30/3/96)

تبصره: دانشجویان مقطع دكتری حرفه ای (گروه پزشكی)پس از ثبت نام قطعی مشمول پرداخت هزینه انصراف می شوند.


شهریه رشته های كارشناسی ارشد ناپیوسته سال1396

رشته تحصیلی تعدادواحد شهریه ثابت(ریال) شهریه متغیر(10وحد نظری)ریال شهریه ثابت و متغیر(ریال)
فنی و مهندسی 10واحد نظری 18.488.800 11.915.200 30.404.000
علوم انسانی 10واحد نظری 16.904.800 11.915.200 28.820.000
پیراپزشكی 5واحد نظری و 5 واحد عملی 33.505.000 21.792.000 55.297.000

شهریه پزشكی(دكترای حرفه ای)سال 1396

رشته تحصیلی تعدادواحد شهریه ثابت(ریال) شهریه متغیر(18وحد نظری)ریال شهریه ثابت و متغیر(ریال)
پزشكی 18واحد نظری و عملی 55.360.800 14.575.000 69.935.000

شهریه كلیه مقاطع دكتری تخصصی سال1396

رشته تحصیلی تعدادواحد شهریه ثابت(ریال) شهریه متغیر(8وحد نظری)ریال شهریه ثابت و متغیر(ریال)
فنی و مهندسی 8واحد نظری 66.325.600 35.448.600 101.774.200
علوم انسانی 8واحد نظری 44.349.800 35.448.600 79.798.400

شهریه كلیه رشته های كارشناسی ناپیوسته سال 1396

رشته تحصیلی تعدادواحد شهریه ثابت(ریال) شهریه متغیر(18وحد نظری)ریال شهریه ثابت و متغیر(ریال)
فنی و مهندسی 18واحد نظری 10.373.000 6.503.200 16.876.200
علوم انسانی 18واحد نظری 4.515.500 6.503.200 11.018.700
تربیت بدنی 18واحد نظری 10.781.100 6.503.200 17.284.300

شهریه كارشناسی های پیراپزشكی سال 1396

رشته تحصیلی تعدادواحد شهریه ثابت(ریال) شهریه متغیر(نظری و عملی)ریال شهریه ثابت و متغیر(ریال)
پرستاری 20واحد نظری و عملی 17.194.000 22.594.000 39.788.100
بهداشت عمومی 18واحد نظری و عملی 17.194.000 19.669.100 36.863.200
مامایی 19 واحد نظری و عملی 17.194.000 19.669.100 36.863.200
اتاق عمل 20واحد نظری و عملی 17.194.000 22.594.000 39.788.100

شهریه كاردانی ناپیوسته رشته بهداشت خانواده سال 1396

رشته تحصیلی تعدادواحد شهریه ثابت(ریال) شهریه متغیر(18وحد نظری)ریال شهریه ثابت و متغیر(ریال)
بهداشت عمومی 18واحد نظری 7.560.300 15.346.100 22.906.400

شهریه كارشناسی پیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی و كلیه گرایشهای آن سال 1396

رشته تحصیلی تعدادواحد شهریه ثابت(ریال) شهریه متغیر(18وحد نظری)ریال شهریه ثابت و متغیر(ریال)
تربیت بدنی و علوم ورزشی و گرایشهای آن 18واحد نظری 8.654.800 5.715.600 14.370.400

شهریه كارشناسی پیوسته رشته های فیزیك ,زیست شناسی وگرایشهای آن-مدیریت جهانگردی-مهندسی هسته ای سال 1396

رشته تحصیلی تعدادواحد شهریه ثابت(ریال) شهریه متغیر(18وحد نظری)ریال شهریه ثابت و متغیر(ریال)
رشته های فوق 18واحد نظری 6.002.700 5.715.600 11.718.300

شهریه كارشناسی پیوسته گرایشهای معماری-شیمی-مهندسی پزشكی-شهرسازی-فناوری اطلاعات سال 1396

رشته تحصیلی تعدادواحد شهریه ثابت(ریال) شهریه متغیر(18وحد نظری)ریال شهریه ثابت و متغیر(ریال)
شهریه كارشناسی پیوسته رشته های معماری-شیمی-مهندسی پزشكی-شهرسازی-فناوری اطلاعات 18واحد نظری 8.391.900 5.715.600 14.107.500

شهریه كارشناسی پیوسته گرایشهای فرش-مرمت بناهای تاریخی-طراحی پارچه و لباس –ارتباط تصویری –طراحی صنعتی – معماری داخلی – نقاشی - سال 1396

رشته تحصیلی تعدادواحد شهریه ثابت(ریال) شهریه متغیر(18وحد نظری)ریال شهریه ثابت و متغیر(ریال)
شهریه كارشناسی پیوسته رشته های هنرفرش –مرمت بناهای تاریخی-طراحی پارچه و لباس 18واحد نظری 8.566.800 5.715.600 14.282.400

شهریه كلیه رشته های كارشناسی پیوسته علوم انسانی(الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق-فلسفه وحكمت ایلامی) جفرافیا و كلیه گرایشهای آن(ژئوموروفولوژی گردشگری و منطقه ای-طبیعی – انسانی) زبان و ادبیات فارسی –حقوق-تاریخ-زبان انگلیسی-مدیریت صنعتی)سال 1396

رشته تحصیلی تعدادواحد شهریه ثابت(ریال) شهریه متغیر(18وحد نظری)ریال شهریه ثابت و متغیر(ریال)
رشته های فوق 18واحد نظری 4.050.200 5.715.600 9.765.800

شهریه كارشناسی پیوسته رشته های فنی و مهندسی(كامپیوتر -برق -مكانیك-صنایع-عمران-مواد -هوافضا-منابع طبیعی-رباتیك-خطوسازه های ریلی-اپتیك و لیزر)سال 1396

رشته تحصیلی تعدادواحد شهریه ثابت(ریال) شهریه متغیر(18وحد نظری)ریال شهریه ثابت و متغیر(ریال)
رشته های فوق 18واحد نظری 7.140.100 5.715.600 12.855.700

 

تقویم زمانبندی کمیته تخفیف شهریه

تقویم زمانبندی کمیته تخفیف شهریه

باعنایت به آیین نامه تخفیف شهریه دانشجویی

دانشجویان گرامی كه واجد شرایط تخفیف شهریه می باشند لازم است در زمان های مشخص شده به شرح جدول ذیل اقدام و مدارك و مستندات مربوطه را جهت بررسی نهایی و طرح در كمیته تخفیفات، به حوزه مربوطه ارائه دهند.

شایان ذکر است مهلت ارائه مدارك به هیچ وجه تمدید نمیگردد و به مدارکی که پس از تاریخ فوق الذکر ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرایط تخفیف شهریه ماده

ارائه درخواست

متقاضی به حوزه

حداكثر تاریخ دریافت مدارك از متقاضیان
ترم اول ترم دوم
تخفیف شهریه نفرات برتر آزمون سراسری 7 حوزه معاونت آموزشی 24 آبان ماه 18 اسفندماه
دانشجویان مدال آور ورزشی 8 حوزه مدیریت ورزشی 24 آبان ماه 18 اسفندماه
دانشجویان عضو باشگاه پژوهشگران جوان 11 حوزه معاونت پژوهش و فن آوری 24 آبان ماه 18 اسفندماه
دانشجویان دارای عناوین علمی 12 حوزه معاونت پژوهش و فن آوری 24 آبان ماه 18 اسفندماه
چند دانشجویی 13 حوزه مدیریت دانشجویی اتاق 19 24 آبان ماه 18 اسفندماه
دانشجویان دارای طرح های کار آفرینی و000 14 حوزه معاونت پژوهش و فن آوری 24 آبان ماه 18 اسفندماه
دانشجویان دارای بیماری خاص 15 حوزه مدیریت دانشجویی اتاق 19 24 آبان ماه 18 اسفندماه
دانشجویان تحت پوشش بهزیستی 17 حوزه مدیریت دانشجویی اتاق 19 24 آبان ماه 18 اسفندماه

 

بمنظور بهره مندی از تخفیف شهریه مذکور درصورت دارا بودن شرایط ذیل با ارائه مدارک به اتاق 19حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی مراجعه نمایند.

شرایط:

1_ دارا بودن هم زمان بیش از یک دانشجوی شاغل به تحصیل در خانواده در مقاطع کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی (اعم از همسر دانشجو، پدر، مادر و فرزندان تحت تکفل)

2_عدم توان پرداخت شهریه بصورت کامل

3_عدم مشروطی در نیمسال قبل

4_دانشجویان خواهر و برادر حتماً تحت تکفل پدر و یا مادر باشد.

1- دانشجویان واحد نجف آباد : تکمیل فرم شماره 13 (فرم درخواست تخفیف چند دانشجویی) و ارائه تاییدیه فرم مذکور توسط کارشناس آموزشی واحد(فرم شماره 13 از همین صفحه دانلود گردد.)

2- دانشجویانی که محل تحصیل آنها واحد نجف آباد نمیباشد :گواهی اشتغال به تحصیل معتبر ترم جاری

« ممهور به مهر واحد محل اشتغال ».

3-اصل و فتوکپی از صفحات اول و ازدواج شناسنامه دانشجویان مربوطه .

مدارک لازم :

مهلت تحویل مدارک:

1- درنیمسال اول: از اول مهرماه لغایت24 آبان ماه.

2-در نیمسال دوم: ازپنجم بهمن ماه لغایت 18 اسفند ماه.

شایان ذکر است مهلت ارائه مدارک به هیچ وجه تمدید نمیگردد و به مدارکی که پس از تاریخ فوق الذکر ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره:

1- چنانچه دانشجو در ترم قبل مشروط شود مشمول دریافت تخفیف نخواهد بود.

2- دانشجویان دکتری فقط مشمول دریافت تخفیف بیش از دو دانشجویی می باشند.

3- به دانشجویان بورسیه و میهمان تخفیف تعلق نمی گیرد.

4- دانشجویان متاهل بدلیل عدم تکفل پدر و یا مادر مشمول تخفیف خواهر و برادری نمی شوند.

دانلود فرم تخفیف شهریه چند دانشجویی (فرم شماره 13)

برای آگاهی از میزان شهریه فایل پیوست را دانلود نمایید.

صفحه1 از2

1395© حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد بوده و بازنشر مطالب آن فقط با ذکر منبع مجاز است.
Designed by Pourya Zarini

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن