دكتر نعيمي خبر داد؛ شانزدهمين اجلاس سراسري روساي شوراهاي تخصصي آموزشي استان هاي دانشگاه آزاد اسلامي در واحدنجف آباد برگزار شد
مطلب ویژه

19 دی 1400

 شانزدهمين دوره اجلاس سراسري روساي شوراهاي تخصصي آموزشي استان هاي دانشگاه آزاد اسلامي با تشكيل چهار كميسيون تخصصي و چهار محور اصلي، به ميزباني واحد نجف آباد برگزار شد.

 

دكترفريد نعيمي، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد در اين باره گفت: اين اجلاس با هدف هم افزايي و هم فكري مبتني بر سند تحول و تعالي دانشگاه درخصوص مسائل آموزشي دانشجويان و واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي طي دو روز برگزار مي شود.

نعيمي خاطرنشان كرد: معاونان آموزشي و روساي شوراهاي تخصصي آموزشي استان هاي كشور و مديران ارشد سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي با حضور در كميسيون هاي آموزشي،‌ برنامه ريزي، ‌آموزش مجازي و امور هيات علمي به بيان ديدگاه هاي خود مي پردازند.

وي افزود: بازمهندسي رشته محل هاي مقطع دكتري، ‌هم انديشي مسائل آموزشي و راهكارهاي آن، سند تحول و تعالي دانشگاه، ايجاد دانشكده هاي موضوعي، بررسي فرايند اجرايي دستور العمل آموزش تركيبي‌(حضوري و مجازي) دانشگاه، بررسي فرايند پيشنهادي كيفيت بخشي دروس پايه، سند تحول و تعالي دانشگاه، تدوين و بازنگري برنامه هاي درسي، از محور هاي اصلي اين اجلاس به حساب مي آيند.

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن