دکتر نقش خبر داد: راه‌اندازی دو کمیته مشورتی کارکنان و اعضاي هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مطلب ویژه

20 مرداد 1398

دکتر اميررضا نقش در جلسه شوراي اداري كاركنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد از راه‌اندازی دو کمیته مشورتی کارکنان و اعضاي هیات علمی به صورت جداگانه در آینده نزدیک در اين واحد خبر داد.

 

به گزارش پايگاه خبري واحد نجف آباد، رئيس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با اشاره به رويکرد تحولی در واحد نجف آباد، بر لزوم تغییر و تحول در سازمان ها تاکید کرد و گفت: در صورتی که سازمان ها به فکر تغییر و تحول دائمی نباشد در دنیای امروز محکوم به فنا و نابودی هستند.

عضو هيات امناي دانشگاه آزاداسلامي استان اصفهان، با اشاره به شرایط در حال تغيير در محیط پیرامونی سازمان ها، بر لزوم رصد محیط درونی و بیرونی سازمان تاکید کرد و افزود: بقا و فنا در ذات یک سیستم وجود دارد.

وی درادامه گفت: مقدمه هر تحول، تغییر است و برای بقای یک سیستم باید متناسب با تغییرات محیطی، رویکرد تحولی متناسب اتخاذ كرد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با تاکید بر نقش بدنه سیستم ها در همراهی در تغییر و تحول ها، این عامل را در موفقیت مدیران و رهبران سازمان در پیشبرد اهداف بسیار موثر ارزیابی و اظهار کرد: در فطرت انسان ها همواره مقاومت در برابر تغییر وجود دارد اما در دنیای امروز از الزامات اداره یک سازمان نیاز به شکستن عادات فکری گذشته است.

دکتر اميررضا نقش با اشاره به اتخاذ رویکرد جدید مدیران ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در بودجه سال 99- 98 آن را متفاوت با سالهای گذشته ارزیابی کرد و افزود: نگاه به درآمدهای غیر شهریه ای در پیش‌بینی بودجه سال مالي پيش رو بسیار ويژه و جدي است.

 

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن