رئیس کارگروه پزشکی و پیراپزشکی هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی به همراه اعضای این کارگروه، از دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد بازدید کردند.

دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی، روز جهانی ماما را در فضایی شاد و صمیمی جشن گرفتند. 

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن