قابل توجه دانشجويان واجد شرايط تخفیف شهریه چند دانشجویی

21 بهمن 1395

دانشجويان گرامي كه واجد شرايط تخفیف شهریه چنددانشجويي مي باشند

بمنظور بهره مندي از تخفیف شهریه مذكور درصورت دارا بودن شرايط ذيل با ارائه مدارك به اتاق 13حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي مراجعه نمايند.

شرايط:

1_ دارا بودن هم زمان بيش از يك دانشجوی شاغل به تحصيل در خانواده در مقاطع كارداني،كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي (اعم از همسر دانشجو، پدر، مادر و فرزندان تحت تكفل)

2_عدم توان پرداخت شهريه بصورت كامل

3_عدم مشروطي در نيمسال قبل

4_دانشجويان خواهر و برادر حتماً تحت تكفل پدر و يا مادر باشد.

مدارك لازم:

1-اصل و فتوكپي از صفحات اول و ازدواج شناسنامه دانشجویان مربوطه .

2- دانشجويان واحد نجف آباد: تكميل فرم «فرم درخواست تخفيف چند دانشجویی»   و ارائه تاییديه فرم مذكور

توسط كارشناس آموزشي واحد(فرم مذكور از همين صفحه دانلود گردد.)

3- دانشجوياني كه محل تحصيل آنها واحد نجف آباد نميباشد :گواهي اشتغال به تحصيل معتبر ترم جاري

« ممهور به مهر واحد محل اشتغال ».

 

مهلت تحويل مدارك: از اول مهرماه لغايت30 مهرماه.

شایان ذکر است مهلت ارائه مدارك به هيچ وجه تمديد نميگردد و به مدارکی که پس از تاریخ فوق الذکر ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره:

1- چنانچه دانشجو در ترم قبل مشروط شود مشمول دریافت تخفیف نخواهد بود.

2- دانشجویان دکتری فقط مشمول دریافت تخفیف بيش از دو دانشجویی می باشند.

3- به دانشجویان بورسیه و ميهمان تخفیف تعلق نمی گیرد.

4- دانشجويان متاهل بدليل عدم تكفل پدر و يا مادر مشمول تخفيف خواهر و برادري نمي شوند.

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

 

دانلود فرم تخفیف شهریه چند دانشجویی

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن