گزارش تصویری آخرین جلسه شورای دانشگاه در سال جاری که روز پنجشنبه برگزار گردید.
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن