هادی مهدوی نیا

هادی مهدوی نیا

ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از امروز یکشنبه 14 مهر آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی باید شخصاً در یکی از روزهای یکشنبه و دوشنبه 14 و 15 مهرماه 98 با در دست داشتن مدارک لازم جهت ثبت نام به واحدهای مربوطه مراجعه کنند.

گفتنی است نشانی و تلفن واحدهای دانشگاه در سامانه اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به آدرس www.sanjesh.iau.ac.ir و همچنین سامانه دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس http://iau.ac.ir درج شده است.

مدارک لازم برای ثبت نام:

اصل دیپلم کامل یـا اصـل گـواهی قبـولی پایـان تحصیلات نظام‌قدیم متوسطه و یا اصل گواهی اتمـام دوره پـیش‌دانشگاهی و یا اصل دیپلم کامل یا اصل گواهی قبولی پایان تحصیلات نظام جدید متوسطه به همراه تصویر آنها،

اصــل شناســنامه عکــس‌دار و دو بــرگ تصــویر از تمــام صفحات آن، اصل و یک برگ کپی کارت ملی، شــش قطعــه عکــس 4*3 تمــام‌رخ کــه اخیــراً تهیــه و مشخصات پذیرفته‌شده در پشـت آنهـا نوشـته شـده باشـد (بـرای مشمولین 12 قطعه)، اصل و دو برگ تصویر مدرک مشخص‌کننـده وضـعیت خدمت وظیفه عمومی پذیرفته‌شدگان مرد و تکمیل و ارائه فرم درخواست ثبت‌نـام ازجمله مدارک لازم برای ثبت‌نام است.

 

شماره تماس های اداره پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد :

۰۳۱۴۲۲۹۲۱۱۰ -  ۰۳۱۴۲۲۹۲۰۹۸ - ۰۳۱۴۲۲۹۲۱۵۵

راهنمای پذیرفته‌شدگان نهایی انتخاب رشته تکمیل ظرفیت در رشته‌های علوم پزشکی آزمون سراسری سال 1398 دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، شرکت‌کنندگان انتخاب رشته تکمیل ظرفیت رشته های علوم پزشکی آزمون سراسری سال 1398 دانشگاه آزاد اسلامی می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به نشانی www.azmoon.org از نتیجه آن مطلع شوند.

پذیرفته شدگان همه رشته ها باید شخصاً در یکی از روزهای یکشنبه و دوشنبه 14 و 15 مهرماه 98 با در دست داشتن مدارک لازم جهت ثبت نام به واحدهای ذیربط که نشانی و تلفن آنها در سامانه اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به آدرس www.sanjesh.iau.ac.ir و همچنین سامانه دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس http://iau.ac.ir درج شده است، مراجعه کنند.

پذیرفته‌شدگان واحـدهای علـوم و تحقیقـات، تهران مرکزی، پزشـکی تهـران، بروجرد، خوراسگان، سنندج، نجف‌آباد، تبریز، کـرج، قـم، شـیراز، پرنـد، مشهد، همدان، اراک و شهرری جهت اطلاع از چگـونگی و زمان ثبت‌نام مقتضی است به آدرس سایت آن واحدها به شرح ذیل مراجعه کنند.

علوم و تحقیقات به آدرس : www.srbiau.ac.ir

تهران‌مرکزی به آدرس : www.iauctb.ac.ir

پزشکی تهران به آدرس: www.iautmu.ac.ir

اصفهان (خوراسگان) به آدرس:www.register.khuisf.ac.ir

نجف‌آباد به آدرس : http://rs.iaun.ac.ir

بروجرد به آدرس : www.aiub.ac.ir

سنندج به آدرس : www.iausdj.ac.ir

تبریز به آدرس : www.iaut.ac.ir

کرج به آدرس : www.kiau.ac.ir

قم به آدرس : www.qom-iau.ac.ir

شیراز به آدرس : www.iaushiraz.ac.ir

پرند به آدرس: www.piau.ac.ir

مشهد به آدرس: www.mshdiau.ac.ir

همدان به آدرس: www.iauh.ac.ir

اراک به آدرس : www.iau-arak.ac.ir

یادگار امام (ره) شهرری به آدرس: www.iausr.ac.ir

اعلام شدگان ذخیره باید در روزهای تعیین شده، به واحدهای دانشگاهی مراجعه کرده و آمادگی خود را کتباً طبق فرم مخصوص و در قبال دریافت رسید از مسئولان مربوطه، برای ثبت نام اعلام کنند. سپس در ساعت 9 صبح روز سه شنبه 16 مهرماه به واحدهای دانشگاهی مربوطه مراجعه کنند تا در صورت عدم تکمیل ظرفیت با پذیرفته شدگان اصلی و وجود ظرفیت باقی مانده، با رعایت حق تقدم ردیف ذخیره تا حد تکمیل ظرفیت مصوب از آنان ثبت نام به عمل آید.

در خصوص اطلاعات آن دسته از اعلام شدگان ذخیره که در موعد مقرر فرم اعلام آمادگی را تکمیل نموده، لیکن مطابق ظرفیت مصوب امکان ثبت نام آنها وجود نداشته، واحدهای دانشگاهی موظفند با مراجعه با سامانه احراز هویت اطلاعات این افراد را حداکثر تا پایان وقت آخرین روز ثبت نام درج نمایند تا امکان جایابی افراد در اولویت بعدی ایشان براساس تقدم نمره فراهم شود.

عدم مراجعه پذیرفتـه‌شـدگان در روز و سـاعت مقـرر بـه منزله انصراف از ثبت‌نام تلقی شده و هیچگونه اعتراضی پذیرفتـه نخواهد شد.

ضمناً از آنجایی که پذیرش برای برخی رشته ها برای دو نیمسال تحصیلی اعلام شده است، بعضی از پذیرفته شدگان این رشته ها با توجه به ظرفیت و تقدم نمره از مهرماه یا بهمن ماه سال جاری مشغول به تحصیل خواهند شد. پذیرش برخی از رشته/ محل ها برای نیمسال دوم سال تحصیلی جاری خواهد بود.

دانشجویان غیرمشمول وظیفه عمومی (خواهران یا برادران دارای کارت معافیت یا کارت پایان خدمت) که به منظور انتقال، تغییر رشته و یا تغییر مقطع در آزمون مجدد شرکت کرده و پذیرفته شده اند، لازم است ضمن مراجعه به واحد اولیه و ارائه کارنامه اینترنتی قبولی درخواست تسویه حساب کرده و پس از پرداخت هزینه های مربوط مدارک تحصیلی خود را دریافت و جهت ثبت نام به واحد مقصد مراجعه کنند. دانشجویان مشمول مجاز به شرکت در آزمون مجدد نیستند.

دانشجویان رشته های علوم پزشکی با تکمیل فرم مربوطه، متعهد می شوند پس از گذراندن دروس علوم پایه، به هر واحدی که دانشگاه با توجه به امکانات خود از نظر آموزشی و بیمارستانی برای ادامه تحصیل آنان تعیین و اعلام می کند، منتقل شده و ادامه تحصیل دهند و حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد نداشته باشند.

با توجه به اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خـارجی وزارت کشور، مجوز ثبت‌نام اتباع خـارجی مقـیم متعاقـب انجـام تشریفات قانونی و بررسی صلاحیت‌هـای اقـامتی اتبـاع مزبـور و اعـلام رسـمی آن توسـط آن اداره خواهـد بـود و تـا قبـل از آن پذیرش این افراد به صورت موقت است.

همچنین شروع کلاس‌های درس هر واحد یـا مرکـز دانشـگاهی بـا توجه به امکانات آموزشی در مهر ماه یا بهمن مـاه سـال جـاری و زمان تشکیل کلاس در صبح یا عصر یا هر دو وقت خواهد بود.

مدارک لازم برای ثبت نام:

اصل دیپلم کامل یـا اصـل گـواهی قبـولی پایـان تحصیلات نظام‌قدیم متوسطه و یا اصل گواهی اتمـام دوره پـیش‌دانشگاهی و یا اصل دیپلم کامل یا اصل گواهی قبولی پایان تحصیلات نظام جدید متوسطه به همراه تصویر آنها،

اصــل شناســنامه عکــس‌دار و دو بــرگ تصــویر از تمــام صفحات آن، اصل و یک برگ کپی کارت ملی، شــش قطعــه عکــس 4*3 تمــام‌رخ کــه اخیــراً تهیــه و مشخصات پذیرفته‌شده در پشـت آنهـا نوشـته شـده باشـد (بـرای مشمولین 12 قطعه)، اصل و دو برگ تصویر مدرک مشخص‌کننـده وضـعیت خدمت وظیفه عمومی پذیرفته‌شدگان مرد و تکمیل و ارائه فرم درخواست ثبت‌نـام ازجمله مدارک لازم برای ثبت‌نام است.

مشمولان دیپلمه ای که با استفاده از تعهدات خدمتی وزارت خانه ها و سازمان های دولتی از خدمت دوره ضرورت معاف هستند و معافیت آنها پس از انجام تعهد مقرر صادر می شود، باید موافقت نامه رسمی از وزارتخانه یا سازمان متبوع را ارائه دهند. افرادی که به عنوان سرباز معلم مشغول خدمت وظیفه عمومی هستند، برای ثبت نام لازم است با مجوز وظیفه عمومی از خدمت ترخیص شوند.

شاغلین نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران باید گواهی موافقت و معرفی سازمان مربوطه را ارائه کنند.

لازم به ذکر است پذیرفته‌شدگانی که در فرم ثبت‌نام اینترنتی شرکت در آزمون، خود را مشمول ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی موضوع استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران دانسته‌اند، باید هنگام ثبت‌نام فرم مربوط به تعهدنامه استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران را تکمیل و به واحد یا مرکز دانشگاهی ارائه دهند.

بدیهی است چنانچه در هر زمان از ثبت‌نام و یا حین تحصیل، واجد شرایط بودن این قبیل دانشجویان در استفاده از سهمیه مذکور به اثبات نرسد، دانشگاه از ادامه تحصیل آنان ممانعت به عمل خواهد آورد و در این صورت حق اعتراض نخواهند داشت.

شماره تماس های اداره پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد :

۰۳۱۴۲۲۹۲۱۱۰ -  ۰۳۱۴۲۲۹۲۰۹۸ - ۰۳۱۴۲۲۹۲۱۵۵

نتایج انتخاب رشته تکمیل ظرفیت آزمون سراسری 98 دانشگاه آزاد اسلامی در رشته های گروه علوم پزشکی اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، نتایج انتخاب رشته تکمیل ظرفیت آزمون سراسری 98 دانشگاه آزاداسلامی در رشته های گروه علوم پزشکی اعلام شد.

داوطلبان شرکت کننده در این مرحله از تکمیل ظرفیت می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به آدرس http://www.azmoon.org و با استفاده از کد دسترسی انتخاب رشته و کد ملی کارنامه خود رادریافت نمایند.

پذیرفته شدگان قطعی این مرحله می توانند در یکی از روزهای یکشنبه و یا دوشنبه 14 و 15 مهر ماه با مراجعه به واحدهای دانشگاهی محل پذیرش نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. عدم مراجعه در روزهای تعیین شده به منزله انصراف از ثبت نام خواهد بود.

داوطلبانی که نتیجه آنها به صورت ذخیره اعلام شده است لازم است در یکی ازروزهای یکشنبه یا دوشنبه 14 و 15 مهر ماه با مراجعه به واحد دانشگاهی مربوطه و با تکمیل فرم شماره 15 و دریافت رسید آمادگی خود را به منظور ثبت نام اعلام نمایند. سپس در ساعت 9 صبح روز سه شنبه 16 مهر ماه به واحد دانشگاهی مربوطه مراجعه تا در صورت عدم تکمیل ظرفیت با پذیرفته شدگان اصلی و بارعایت تقدم نمره تا حد ظرفیت از آنها ثبت نام به عمل آید. عدم مراجعه ذخیره ها درروزهای تعیین شده به منزله انصراف خواهد بود.

از آنجایی که مطابق مصوبه 7 مهر ماه شورای سنجش و پذیرش ، تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی تنها برای رشته / محل های گروه علوم پزشکی انجام شده است لذا برای آن دسته از داوطلبان که در گروه های علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی در تکمیل ظرفیت شرکت نموده اند نتیجه ای اعلام نشده است . این دسته از داوطلبان می توانند با ورود به سامانه اعلام نتایج این مرحله و ارائه اطلاعات حساب بانکی مورد نظر وجه پرداختی خود به منظور انتخاب رشته را دریافت نمایند.

اطلاعیه مرکز سنجش و پذیرش در ارتباط با نحوه ، چگونگی و مدارک لازم به منظور ثبت نام پذیرفته شدگان روز شنبه 13 مهر ماه از طریق پایگاه اطلاع رسانی مرکز سنجش و پذیرش منتشر خواهد شد.

 

شماره تماس های اداره پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد :

۰۳۱۴۲۲۹۲۱۱۰ -  ۰۳۱۴۲۲۹۲۰۹۸ - ۰۳۱۴۲۲۹۲۱۵۵

پذیرش دانشجو در 12 رشته مرحله تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

ویژه کلیه ی داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون سراسری

رشته جدید کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی به جمع رشته های مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف آباد اضافه شد و در مرحله تکمیل ظرفیت دانشجو می پذیرد.

انتخاب رشته در سایت https://azmoon.iau.ac.ir/

 شماره تماس های دفتر مشاوره : ۰۳۱۴۲۴۲ - ۰۳۱۴۲۲۹۲۳۳۲

شماره تماس های پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد : ۰۳۱۴۲۲۹۲۱۱۰ - ۰۳۱۴۲۲۹۲۱۵۵

 

برای دسترسی به شماره تلفن های دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد کلیک کنید.

اطلاعیه انتخاب دانشجوی نمونه

شرایط انتخاب دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی   

 

به منظور ایجاد پویایی و نشاط در محیط دانشگاه و و ارتقای سطح علمی و فرهنگی و اجتماعی دانشجویان و همچنین گرامیداشت دانشجویانی كه با پای بندی به ارزش های والای دینی و انسانی در عرصه های یادشده سرآمد محسوب می شوند، در هر سال تحصیلی دانشجویان نمونه در سه سطح واحد، استان و كشور انتخاب می گردند.

 

جوایز و تشویقات دانشجویان نمونه

الف- در سطح دانشگاه :


                           ا- اعطای لوح تقدیر به امضای رییس واحد دانشگاهی

                           ۲-سی و پنج درصد تخفیف در شهریه نیمسال های باقی مانده

                           ۳-یک قطعه سکه ربع بهار آزادی

ب- در سطح استان:

                    ا- لوح تقدیر به امضای دبیر هیات امنای استان

                    ۲- پنجاه درصد تخفیف در شهریه نیمسال های باقی مانده

                    ۳- یک قطعه سکه نیم بهار آزادی

‌ج- در سطح کشور:

                    ا- اعطای لوح تقدیر به امضای ریاست دانشگاه آزاد اسلامی

                   ۲- معافیت از شهریه نیمسال های باقی مانده

                   ۳-یک قطعه سکه تمام بهار آزادی

موضوعات كلی مورد بررسی جهت انتخاب دانشجوی نمونه:

الف) آموزشی: محاسبه میانگین هر نیمسال، میانگین كل، رتبه اول تا سوم در المپیادهای علمی كشوری و كسب رتب اول تا سوم در امتحانات كشوری علوم پایه و پیش كارورزی

ب)پژوهشی: چاپ مقالات در مجلات معتبر داخلی و خارجی،ارائه مقاله در همایش های داخلی و بین المللی، مجری یا همكاری در انجام طرح های تحقیقاتی، ترجمه و گردآوری كتاب، اختراع و نوآوری و تجاری سازی ایده و همكاری در شركت های دانش بنیان و...

ج)فرهنگی: كسب مقام در مسابقات قرآنی و ورزشی، عضویت در كانون های فرهنگی و تشكل های اسلامی، چاپ مقاله یا همكاری در نشریات دانشگاهی دارای مجوز، كارت مربی گری و و داوری در رشته های ورزشی و مشاركت و امدادرسانی و اردوهای سازندگی و...

د)شئونات دانشجویی:رعایت مقررات و شئونات دانشجویی تقید به انجام فرائض دینی و رعایت اخلاق و مسئولیت های دانشجویی و حرفه ای.

برای كسب عنوان دانشجوی نمونه می بایست در هر سه بخش علمی(آموزشی و پژوهشی) ، فرهنگی، شئونات دانشجویی امتیازهای مربوطه از جدول ذیل کسب گردد و امتیازات یک بخش، نمی تواند امتیازات بخش دیگر را پوشش دهد.

 

مقطع تحصیلی علمی

فرهنگی و اجتماعی

حداكثر-حداقل

شئونات دانشجویی

حداكثر-حداقل

جمع
آموزشی

پژوهشی

حداكثر-حداقل

كاردانی و كارشناسی ناپیوسته ۴۵ ۶-۲۰ ۱۰-۳۰ ۳-۵ ۱۰۰
كارشناسی ۴۰ ۶-۲۵ ۱۰-۳۰ ۳-۵ ۱۰۰
كارشناسی ارشد ناپیوسته ۲۸ ۱۵-۴۲ ۱۰-۲۵ ۳-۵ ۱۰۰
دكترای حرفه ای پزشكی، دندانپزشكی، داروسازی، دامپزشكی و كارشناسی ارشد پیوسته ۲۵ ۱۵-۴۰ ۱۰-۳۰ ۳-۵ ۱۰۰
دكتری تخصصیPH.D ۱۸ ۲۰-۵۲ ۱۰-۲۵ ۳-۵ ۱۰۰

 

نحوه ثبت نام:

دانشجویان گرامی برای آگاهی از نحوه محاسبه امتیازهای علمی(آموزشی و پژوهشی)، فرهنگی و شئونات دانشجویی، بخشنامه و الحاقیه ذیل را مطالعه نمایید و درصورت دارا بودن حدنصاب امتیازهای مربوطه، جهت ثبت نام و دریافت فرم انتخاب دانشجوی نمونه حداكثر تا ۲۰ آبانماه ۱۳۹۸ به اتاق ۱۵ حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی مراجعه و یا با تلفن ۴۲۲۹۲۶۴۵-۰۳۱ تماس حاصل نمایید.

 

دانلود فایل آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود فایل الحاقیه آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید

زمان شروع کلاس های دانشجویان ورودی جدید بر اساس انتخاب واحد انجام شده و برنامه هفتگی آن به شرح ذیل می باشد. دانشجویان محترم می توانند برای اطلاع از برنامه هفتگی دروس انتخابی خود به سامانه دانشجویی به آدرس student.iaun.ac.ir مراجعه نمایند

 

مقاطع روز و تاریخ
کارشناسی  یک شنبه ۱۳۹۸/۷/۷
 کارشناسی ارشد و دکتری
 دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۱
کلیه ی رشته های علوم پزشکی متعاقباً اعلام خواهد شد

بخشی از مراحل ثبت نام پذیرفته شدگان به صورت الکترونیکی انجام می پذیرد. لذا پذیرفته شدگان باید پس از دریافت پیامک پذیرش که قبل از ظهر روز یکشنبه ۳۱ شهریورماه ارسال می گردد، به سامانه ثبت نام الکترونیکی به آدرس rs.iaun.ac.ir مراجعه نموده و پس از تکمیل کلیه مراحل ثبت نام الکترونیکی مطابق پیامک های دریافتی و نوبت دهی اعلام شده از طریق پیامک، جهت تشکیل پرونده فیزیکی به سالن پذیرش و ثبت نام دانشگاه مراجعه نمایند.


✅ خواهشمند است قبل از تکمیل کلیه مراحل تشکیل پرونده الکترونیکی و پرینت مدارک از سامانه همچنین دریافت پیامک نوبت دهی، به سالن پذیرش دانشگاه مراجعه حضوری نداشته باشید.


✅ لازم به ذکر تمامی راهنمایی های و از جمله لازم و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در سامانه rs.iaun.ac.ir اطلاع رسانی شده است.

به اطلاع دانشجويان محترمي كه متقاضي فراغت از تحصيل در شهريورماه هستند مي رساند؛ امتحان معرفي به استاد در تاريخ ۱۳۹۸/۶/۳۱  ساعت 9 صبح در ساختمان انديشه برگزار مي گردد. لطفا جهت هماهنگي به اداره امتحانات مراجعه فرمائيد.

با توجه به شروع ایام حذف و اضافه و لزوم تعیین تکلیف بدهی شهریه دانشجویان، صندوق رفاه دانشجویان تسهیلات وام شهریه و تقسیط شهریه باچک ارائه می دهد.


دانشجویانی که تمایل به استفاده از این تسهیلات دارند از تاریخ ۹۸/۶/۲۸ تا ۹۸/۷/۱۰ به صندوق رفاه مراجعه نمایند.

 

 

جدول تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی

 

دانلود فایل PDF جدول تسهیلات صندوق رفاه دانشجوئی

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن